Land Acknowledgement

Anishinaabeg gaa bi dinokiiwaad temigad manda Michigan Kichi Kinoomaagegamig. Mdaaswi nshwaaswaak shi mdaaswi shi niizhawaaswi gii-sababoonagak, Ojibweg, Odawaag, minwaa Bodwe’aadamiig wiiba gii-miigwenaa’aa maamoonjiniibina Kichi Kinoomaagegamigoong wi pii-gaa aanjibiigaadeg Kichi-Naakonigewinning, debendang manda aki, mampii Niisaajiwan, gewiinwaa niijaansiwaan ji kinoomaagaazinid. Daapanaming ninda kidwinan, megwaa minwaa gaa bi aankoosejig zhinda akiing minwaa gii-miigwewaad Kichi-Kinoomaagegamigoong aanji-daapinanigaade minwaa mshkowenjigaade.

The University of Michigan is located on the traditional territory of the Anishinaabe people. In 1817, the Ojibwe, Odawa, and Bodewadami Nations made the largest single land transfer to the University of Michigan. This was offered ceremonially as a gift through the Treaty at the Foot of the Rapids so that their children could be educated. Through these words of acknowledgment, their contemporary and ancestral ties to the land and their contributions to the University are renewed and reaffirmed.

Was this article helpful?

Related Articles